Bibliotheek

Beleid en Rapportages


Beleidsstukken

 • 27-06-2013 Energiestrategie 2030 Beesel-Venlo-Venray
 • 09-04-2015 Adviesnota B en W (On)mogelijkheden realisatie windturbines adhv bestaande ruimtelijke regelgeving
  • Brief aan provincie:  

   Op basis van het onderzoek blijkt verder een beperkt aantal locaties geschikt te zijn voor incidentele solitaire opstellingen. Als we een groter windpark willen realiseren zullen we woningen moeten slopen of afwijken van de regelgeving. Dit ligt niet voor de hand. Daarnaast ligt er de motie van de gemeenteraad om (vooralsnog) geen windturbines in Venray toe te staan.

  • Bijlagen kaarten: windturbines 360m en 500m
 • 11-05-2016 Motie Groen
 • 27-09-2016 Amendement Motie Groen met o.a. verwijzing naar extern onderzoek
  • er onderzoek is gedaan door het Cultureel Planbureau in opdracht van Economische Zaken en Ministerie van Milieu met als conclusie dat er geen positief rendement (business case) te behalen valt in Venray t.a.v. grote windturbines
  • Voorstel als volgt wijzigen: het uitvoeringsprogramma Energie 2014-2017 voortzetten, intensiveren en kansrijke duurzame projecten toevoegen uitgezonderd het plaatsen van windturbines, hierbij dient het college te handelen conform het huidige beleid.


 

 • 27-01-2021 Ontwerp RES 1.0 Noord- en Midden Limburg
 • 03-2021 Netimpactrapportage - de impact op het elektriciteitsnetwerk
 • 01-04-2021 RES 1.0 Noord- en Midden Limburg
  • Paragraaf 4.3.3 Stap 3: Bepaling opwekpotentie zonneweides en windturbines: zon en wind op land (pag. 76-78)
  • Paragraaf 4.3.4 Energielandgoed Wells Meer
  • Paragraaf 4.4 Impact op het energie-infrastructuur (pag. 80-85)
  • Paragraaf 4.5 Hoe gaan we onze ambitie bereiken?
   • Actielijn zonneweides en windturbines (pag. 86) - regionale aanpak
   • Actielijn landschapsinstrumenten (pag. 87) - eerste helft 2021 worden landschapsprincipes en de landschapsmatrix in een handreiking voor gemeenten uitgewerkt
  • Bijlage 11 (pag. 187) Uitsluitingsgronden wind
  • Bijlage 12 (pag. 188) - bijbehorende kaart
 • 15-04-2021 Bijbehorend Consultatiedocument RESNML waarin ingegaan wordt op de reacties die van volksvertegenwoordigers, organisaties en inwoners zijn binnengekomen
 • RES Noord- en Midden Limburg; zonne-energie voor Venray en restopgave invullen met zonnepanelen op grote daken waarvan er genoeg mogelijkheden in de regio zijn
 • 06-07-2021 Besluit Raad - Afronden haalbaarheidsonderzoek Windpark Venray